CANCPREV to nowy, rewolucyjny suplement diety zawierający kompleks składników, którego działanie wspiera profilaktykę zdrowotną w sposób dotychczas nieosiągalny przez inne dostępne na rynku produkty.
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

I.                    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Poniższy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego http://www.kupteraz.cancprev.eu
2.       Sklep internetowy prowadzony jest przez AXEPHARMA ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, NIP 7811759946, REGON 365804939
3.       Minimalne wymagania techniczne umożliwiające zakup produktów poprzez Sklep Internetowy: Internet Explorer 11, Chrome 39, FireFox34, Opera 26 lub inne nowsze przeglądarki internetowe.
4.       Właściciel Sklepu stosuje mechanizm plików cookies, które mają na celu sprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych klientów.
5.       Zakupy w Sklepie Internetowym kupteraz.cancprev.eu są możliwe jedynie w przypadku posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
6.       Dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym są zakazane.

II.                  DEFINICJE:

1.       Klient- osoba, która dokonuje zamówienia w ramach działania Sklepu Internetowego. Klient oznacza podmiot z którym na mocy prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną i z którą możliwe jest zawarcie umowy sprzedaży.
2.       Sklep Internetowy- strona internetowa za pośrednictwem której Klient może składać zamówienia.
3.       Towary- produkty prezentowane na Stronie Internetowej kupteraz.cencprev.eu.
4.       Zamówienie- wola Klienta zmierzająca do zawarcia umowy sprzedaży z obowiązkiem zapłaty.
5.       Dostawca- firma kurierska, która dokonuje dostawy zamówionych produktów.
6.       Dni robocze- są to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7.       Konto- oznacza indywidualną nazwę i hasło Klienta
8.       Regulamin- Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego kupteraz.cancprev.eu.

III.                KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO:

1.       Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego jest dobrowolna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonywania rejestracji.
2.       Klient rejestrując się na Stronie Internetowej Sklepu akceptuje regulamin oraz udostępnia dane osobowe obowiązkowe umożliwiające realizację zamówienia.
3.       Właściciel Sklepu Internetowego zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług, odpowiednio do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także zgodnie z posiadanymi możliwościami technicznymi, zastrzegając, że ewentualne zmiany nie będą miały negatywnego wpływu na jakość usług oraz nie wpłyną na zakres praw i obowiązków Stron.
4.       W trakcie rejestracji, Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili cofnięta poprzez przesłanie oświadczenia. Oświadczenie Klienta może zostać wysłane pocztą elektroniczną.
5.       Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Właściciela w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.       Cena produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
7.       Cena produktu jest wiążąca w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.
8.       Klient wybierając Towar, którym jest zainteresowany wybiera polecenie „do koszyka”, które widnieje pod danym towarem. Klient po skompletowaniu zamówienia oraz wybraniu ilości wskazuje sposób dostawy oraz formę płatności poprzez wypełnienie formularza. W kolejnym kroku Klient wypełnia dane do wysyłki. Przed wysyłką zamówienia  do Klienta, Klient informowany jest o wszystkich kosztach związanych z zawarciem Umowy Sprzedaży.
9.       Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta właścicielowi Sklepu Internetowego oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
10.   Klient po złożonym zamówieniu otrzymuje potwierdzenie dokonania zamówienia na adres poczty elektronicznej w celu jego potwierdzenia.
11.    Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Właściciela Sklepu Internetowego o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

IV.                SPOSOBY PŁATNOŚCI:

1.        Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:
a) płatności elektroniczne poprzez serwis Przelewy24.pl
Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
DialCom24 Sp. z o.o.
60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł
b) płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy:
Alior Bank: 42 2490 0005 0000 4000 8141 5071
AXEPHARMA, ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań
c) płatności za pobraniem

V.                  KOSZTY, TERMINY ORAZ SPOSOBY DOSTAWY:

1.       Sprzedawca udostępnia następne sposoby dostawy:
·         za pośrednictwem firmy kurierskiej:
przy przedpłacie: 13 zł
za pobraniem: 16 zł
·         za pośrednictwem Poczty Polskiej:
przy przedpłacie: 13 zł
za pobraniem: 16 zł
·         dowóz na terenie Poznania: 5 zł
 
2.       Sklep Internetowy jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między właścicielem Sklepu Internetowego a Klientem bez wad.
3.       Złożone zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz na terenie Unii Europejskiej.
4.       Termin dostawy oraz realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2.
5.       Zamówione Towary dostarczane są do Klienta za pomocą Dostawcy na adres wskazany w formularzu.
6.       W przypadku braku obecności Klienta pod wskazanym adresem pracownik Dostawcy zostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia szczegółów dostawy.

VI.                RĘKOJMIA

1.       Właściciel Sklepu Internetowego zapewnia dostawę Towaru bez wad fizycznych i prawnych.
2.       Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@axepharma.eu
3.       W przypadku Towaru wadliwego Sprzedawca zobowiązany jest wymienić go na Towar wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

VII.               REKLAMCJA

1.       Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: biuro@axepharma.eu
2.       Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
3.       Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jednak nie później niż:
·         w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku Produktu paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 128, poz. 1409): oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362).

VIII.            ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.       Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia otrzymania Towaru przez Klienta.
2.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
                        
·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub      mająca krótki termin przydatności do użycia.
3.       Klient  jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
4.       W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży.
5.       W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Klienta prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności odbywa się w ten sam sposób jaki został użyty przez Klienta, chyba że strony uzgodnią inaczej.

IX.                OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczeń drogą elektroniczną jest właściciel Sklepu Internetowego.
2.       Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.       Klient w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
4.       Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
5.       Sprzedawca jest zobowiązany chronić przesłane dane osobowe i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem.

X.                  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z Umową Sprzedaży strony będą dążyły do polubownego rozwiązania spraw.
2.       Każdy Klient ma prawo do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3.       Sprzedawca Sklepu Internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia realizowane są na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu złożenia zamówienia.
4.       Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2016r.
 
 
Przejdź do strony głównej
0
0
axepharma